اسناد ملی آموزش و پرورش

مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم

 

اسناد ملی آموزش و پرورش

مجتمع امام صادق علیه السلام

 

1. مبانی نظری سند تحول بنیادین

نظامنامه درس عربی

2. متن کامل سند تحول آموزش و پرورش

نظامنامه درس عربی

3. زيرنظام راهبري و مديريت

نظامنامه درس عربی

4. زیر نظام برنامه درسي ملي

نظامنامه درس عربی

5. زیر نظام تربیت معلم

نظامنامه درس عربی

6. برنامه زیرنظام پژوهش

نظامنامه درس عربی

7. زیرنظام اهداف دوره های تحصیلی

نظامنامه درس عربی