معرفی کارکنان

مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

میثم-صداقت-زاده
دکترای تخصصی فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

دکتر میثم صداقت زاده

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل  مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

استاد دانشگاه و مدیر گروه فرهنگ و تربیت دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

رئیس تربیت مربی مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام (کرامت)

مدیر اندیشکده فرهنگ و تربیت دانشگاه امام صادق علیه السلام

شماره تماس:

021-88360869

Email:

a.m@esadiq.ir