تجربه 30 ساله زندگی علمی و اسلامی
  مجتمع در آینه تصویر
  Loading...

  لینک های پر کاربرد

  شماره تماس مدارس
  021-58216000

  مدارس امام صادق
  پیش دبستان پسرانه

  021-88580678

  مدارس امام صادق

  دبستان پسرانه

  021-88099145

  متوسطه دوره اول

  متوسطه دوره اول پسرانه

   021-88083770

  مدارس امام صادق

  متوسطه دوره دوم پسرانه

  021-88084116

  مدارس امام صادق
  پیش دبستان دخترانه

   021-88087211

  مدارس امام صادق

  دبستان دخترانه

  021-88366829

  مدارس امام صادق

  متوسطه دوره اول دخترانه

   021-88087212

  مدارس امام صادق

  متوسطه دوره دوم دخترانه

  021-88087211

   

  شماره تماس مدارس
  021-58216000

  مدارس امام صادق
  پیش دبستان پسرانه

  021-88580678

  مدارس امام صادق

  دبستان پسرانه

  021-88099145
  متوسطه دوره اول

  متوسطه دوره اول پسرانه

  021-88083730
  مدارس امام صادق

  متوسطه دوره دوم پسرانه

  021-88084116

   

  مدارس امام صادق
  پیش دبستان دخترانه
  021-88087211
  مدارس امام صادق

  دبستان دخترانه

  021-88366829
  مدارس امام صادق

  متوسطه دوره اول دخترانه

  021-88087212
  مدارس امام صادق

  متوسطه دوره دوم دخترانه

  021-88087211