عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

حجت الاسلام زندیه

حجت الاسلام زندیه

عضو هیئت مدیره 

دکتر حمیدیا

دکتر حمیدیا

عضو هیئت مدیره 

دکتر محمدزاده

دکتر محمدزاده

عضو هیئت مدیره 

محمدمهدی-اعتصامی

دکتر اعتصامی

ریاست هیئت مدیره