🔸️ آشنایی با اساتید متوسطه دوم دخترانه امام صادق علیه السلام

🔸️ آشنایی با اساتید متوسطه دوم دخترانه امام صادق علیه السلام

🖊️ استاد فخارزاده🖊️ دبیر زیست شناسی پایه های دهم و یازدهم