قیمت ذکر شده برای یک نفر می باشد.
ارائه سرویس در صورت رسیدن به حد نصاب خواهد بود و در غیر این صورت هزینه چهار نفر تقسیم بر نفرات خواهد شد.
در صورت تمایل به استفاده یک طرفه از سرویس، هزینه کامل دریافت خواهد شد.
اسکرول به بالا