باسمه تعالی

مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام در راستای بهبود عملکردهای صورت گرفته در مدارس ، می خواهد اقدام به برگزاری نظر سنجی از اولیاء محترمی که دانش آموزان آنها در مدارس امام صادق علیه السلام در حال تحصیل هستند بنماید. لطفا نظرات خود را پیرامون نکات مورد نظر در انتخاب یکی از گزینه های پنجگانه ابراز فرمایید:
اسکرول به بالا